ĐẢNG BỘ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 2023

Thứ hai - 22/01/2024 04:15
Ngày 19/1, Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Bùi Thị Hiền – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.
a
Đồng chí Bùi Thị Hiền – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khai mạc Hội nghị
Năm 2023 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và cấp uỷ các chi bộ trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối phù hợp với đặc điểm riêng của Đảng bộ Trung tâm; Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, thường xuyên coi trọng công tác chính trị tư tưởng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm và từng bước đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, ủy ban kiểm tra và các công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trong Đảng bộ Trung tâm có chuyển biến rõ rệt, sâu sát và cụ thể. Đảng ủy tham gia, phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả rõ rệt. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng. Lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan, tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng cơ quan văn hóa và tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện.
a
Đồng chí Ngô Thị Phượng – Phó Bí thư Đảng uỷ trình bày báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh, ngay từ đầu năm Cấp ủy, Tổ chức cơ sở Đảng đã thống nhất với Thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức hội nghị viên chức năm 2023. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tập trung quán triệt, xây dựng kế hoạch công tác. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng, khoa phòng triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp có hiệu quả thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ công tác vào tình hình thực tế của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo nghị quyết của Đảng các cấp và nhiệm vụ công tác được Sở Y tế giao cho đơn vị. Kết quả công tác chuyên môn năm 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được Sở Y tế xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên; triển khai các văn bản của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ chủ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng. Tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6, trung ương 7, trung ương 8 khoá XIII của Đảng, một số văn bản chỉ đạo triển khai sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết về công tác tuyên giáo; công tác giáo dục lý luận chính trị trong đảng bộ Khối và một số văn bản quan trọng khác.
a
Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng, Ban hành kế hoạch chỉ đạo Quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Thường xuyên coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng thông qua việc chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ.
a

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết quả đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên năm 2023, có 02/13 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11/13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 12%), 105 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 88%).

a
Trao quyết định khen thưởng của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cho 2 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

a
Trao quyết định khen thưởng của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cho 14 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

a
Trao quyết định khen thưởng của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thị  Nghĩa – Bí thư chi bộ khoa Phòng chống HIV/AIDS đạt danh hiệu “Đảng viên hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xác định tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Có 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy của Đảng ủy Khối và của đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy và các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm; thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định, hồ sơ lưu trữ về các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đầy đủ theo quy định. Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Chuyên đề năm 2024 theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 theo các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt đủ kỳ trong năm, sinh hoạt chuyên đề theo quy định. 90% trở lên chi bộ trực thuộc đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; có 90% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Kết nạp được 05 đảng viên trở lên; 100% đảng viên mới kết nạp được bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị theo quy định. Phấn đấu đảng bộ đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu cơ quan đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu cơ quan đạt cơ quan văn hoá…
Thu Hương (CDC Hoà Bình)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

7
2
5
1
6
4
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay7,941
  • Tháng hiện tại223,919
  • Tổng lượt truy cập6,615,544
Văn bản

38/2023/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH KỸ THUẬT QUY CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH

Thời gian đăng: 04/01/2024

lượt xem: 664 | lượt tải:0

TT 33/2023

Thông tư số 33/2023/TT-BYT

Thời gian đăng: 02/01/2024

lượt xem: 796 | lượt tải:120

154/TB-SYT

Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn chất lượng nước

Thời gian đăng: 28/09/2023

lượt xem: 868 | lượt tải:110

474/KSBT-TT 14-8-2023

Công văn tăng cường truyền thông PC bệnh Dại

Thời gian đăng: 16/08/2023

lượt xem: 811 | lượt tải:115

04-17-2023-14.27-1

Thông báo

Thời gian đăng: 17/04/2023

lượt xem: 946 | lượt tải:148
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây